REGULAMIN UCZESTNICTWA W WARSZTATACH
„IAB HowTo E-commerce WORKSHOPS”

 1. Postanowienia ogólne
  • Niniejszy dokument określa zasady oraz warunki uczestnictwa w warsztatach poświęconych tematyce najnowocześniejszych rozwiązań w dziedzinie reklamy i komunikacji internetowej – (dalej zwany jako „Warsztaty”).
  • Warsztaty adresowane są do managerów i specjalistów działów marketingu oraz przedsiębiorców, którzy chcą zgłębić wiedzę z zakresu promocji produktów z wykorzystaniem narzędzi online, jak również innych osób, które chcą poszerzać swoje kompetencje z zakresu marketingu internetowego.
  • Organizatorem Warsztatów jest Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska z siedzibą w Warszawie(02-508) przy ul. Puławskiej 39/77 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000258896, posiadający numer NIP: 5213418625, posiadający numer REGON 140780831 (zwany dalej „Organizatorem”).
  • Warsztaty prowadzone są przez ekspertów czołowych wydawców, agencji interaktywnych, domów mediowych i dostawców technologii specjalizujących się w różnych dziedzinach reklamy interaktywnej (zwanymi dalej „Prelegentami”).
  • Pełna lista Warsztatów oraz formularz, za pośrednictwem którego można się zapisać na dowolną liczbę Warsztatów, znajduje się na stronie internetowej https://ecommerce.howto.iab.org.pl/howto-workshops/ (zwanej dalej „Stroną Internetową”).
  • Warsztaty organizowane są w dniu 23.10.2018 (trwają od godz. 9:00 do godz. 17:00) i prowadzone są w grupach 40-50 osób.
  • Warsztaty odbywają się w siedzibie Organizatora, tj. w Warszawie (02-508) przy ul. Puławskiej 39/77.
  • Warsztaty odbywają się zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na Stronie Internetowej (zwanym dalej „Harmonogramem”).
  • Przepisy niniejszego regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”) stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Warsztatach i obowiązują wszystkich uczestników Warsztatów.
  • Pytania dotyczące udziału w Warsztatach i innych zagadnień związanych z Warsztatami należy kierować na adres email: rejestracja@iab.org.pl.

 

 1. Zasady Uczestnictwa w Warsztatach
  • Udział w Warsztatach jest płatny.
  • Uczestnikiem Warsztatów może być osoba związana zawodowo z tematyką Warsztatów.
  • Uczestnikiem Warsztatów (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być wyłącznie osoba, która:
 2. uiści opłatę za uczestnictwo w Warsztatach, o której mowa w pkt 5.1. poniżej, najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem Warsztatów,
 3. spełnia kryteria wskazane w Harmonogramie odnośnie danego Warsztatu,
 4. udostępni swoje dane osobowe: imię i nazwisko, służbowy adres email, tj. adres email, którym posługuje się zawodowo (zwane dalej „Danymi Osobowymi”),
 5. prześle prawidłowo wypełniony formularz aplikacyjny dostępny na Stronie Internetowej (zwany dalej „Formularzem”).
  • Ostateczny termin rejestracji na Warsztaty upływa w dniu wskazanym przez Organizatora na Stronie Internetowej. Rejestracja po tym terminie będzie możliwa w zależności od dostępności miejsc.
  • Na każdy Warsztat Uczestnik zgłasza się osobno.
  • Liczba osób biorących udział w Warsztatach jest ograniczona. Przewidywana liczba Uczestników to maksymalnie 50 osób.
  • W przypadku większej liczby zgłoszeń niż ilość miejsc przewidzianych dla Uczestników, o zakwalifikowaniu na Warsztaty decydować będzie kolejność zgłoszeń.
  • W przypadku niezakwalifikowania się do udziału w Warsztatach zgłaszający zostaje wpisany na listę rezerwową. W chwili zwolnienia miejsca na Warsztatach, kolejne osoby z listy rezerwowej zostaną poinformowane telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości email o możliwości wzięcia udziału w Warsztatach.
  • Koszt pobytu i przejazdu w celu uczestnictwa w Warsztatach Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
  • Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Warsztatach poprzez przesłanie za pośrednictwem wiadomości email stosownej informacji do Organizatora, z zastrzeżeniem pkt 5.7. i 5.8.

 

 1. Organizacja Warsztatów
  • Proces rejestracji do udziału w Warsztatach polega na dokonaniu, odpowiednio, następujących czynności:
 2. Uczestnik rejestruje się na Warsztaty za pomocą wypełnienia Formularza oraz uiszcza opłatę, o której mowa w pkt 5.1.,
 3. Uczestnik otrzymuje potwierdzenie rejestracji w formie powiadomienia wysłanego do niego emailem przez Organizatora w odpowiedzi na zgłoszenie,
 4. Uczestnik stawia się na Warsztatach zgodnie z Harmonogramem, zgłasza się do punktu rejestracyjnego celem weryfikacji, rejestracji i przekazania niezbędnych informacji organizacyjnych.
  • Punkt rejestracyjny znajduje się w siedzibie Organizatora.
  • Wysyłając zgłoszenie Uczestnik oświadcza, że nie istnieją żadne przeciwwskazania, w tym dotyczące jego zdrowia, które mogłyby mieć wpływ na możliwość udziału w Warsztatach (w szczególności choroby przewlekłe bądź wymagające zapewnienia specjalistycznej opieki medycznej bądź konieczność hospitalizacji) oraz, że jest w stanie pod względem zdrowotnym wziąć udział w Warsztatach.
  • Zgłoszenie chęci udziału w Warsztatach jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o akceptacji Regulaminu oraz zobowiązaniem do jego przestrzegania.

 

 1. Obowiązki i odpowiedzialność Uczestnika
  • Uczestnik zobowiązany jest do udostępniania wyłącznie aktualnych i zgodnych ze stanem rzeczywistym Danych Osobowych. Podanie przez Uczestnika danych lub informacji nieprawdziwych, uniemożliwia udział w Warsztatach lub uprawnia Organizatora do wykluczenia takiego Uczestnika z udziału w Warsztatach. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych lub niekompletnych Danych Osobowych lub niedokonanie przez Uczestnika stosownej ich aktualizacji.
  • Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Organizatora o wszelkich zmianach w zakresie swoich Danych Osobowych podanych przez Uczestnika w ramach uczestnictwa w Warsztatach.
  • Uczestnik zobowiązany jest stosować się do postanowień Regulaminu oraz przestrzegać przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa, obowiązujących w miejscu odbywania się Warsztatów.
  • Uczestnik Warsztatów ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkie szkody wyrządzone przez niego w trakcie trwania Warsztatów, w stosunku do innych osób, w tym innych Uczestników i osób prowadzących Warsztaty, jak i za uszkodzenia mienia Organizatora.

 

 1. Płatności
  • Cena uczestnictwa jednej osoby w całych Warsztatach wynosi 100 zł + VAT.
  • Uiszczenie opłaty jest niezbędne dla prawidłowego zakończenia Rejestracji. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania przesłania przez osobę zgłaszającą chęć udziału w Warsztatach potwierdzenia przelewu.
  • Cena nie obejmuje kosztów dojazdu Uczestnika do miejsca, w którym odbywają się Warsztaty ani jego zakwaterowania. Koszty te Uczestnik ponosi we własnym zakresie.
  • Dokonanie opłaty za Warsztat możliwe jest za pośrednictwem przelewu bankowego uiszczonego na rachunek Interactive Advertising Institute sp. z o.o. zgodnie z poniższymi danymi:

Interactive Advertising Institute sp. z o.o.

Alior Bank S.A, Oddział w Warszawie, ul. Puławska 31, 02-508 Warszawa

58-2490-0005-0000-4520-1665-7270

 • Na adres e-mail Uczestnika (podany podczas Rejestracji) Organizator wysyła fakturę proforma płatną do 7 (siedmiu) dni roboczych.
 • Liczba osób, jakie mogą uczestniczyć w Warsztatach, jest ograniczona. O udziale w Warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń oraz data wpływu opłaty, o której mowa w pkt 5.1. na rachunek wskazany w pkt 5.4. powyżej. W przypadku, gdy udział Uczestnika w Warsztatach jest niemożliwy z uwagi na wcześniejsze wyczerpanie limitu miejsc, Organizator zwraca na rzecz Uczestnika pełną kwotę uiszczoną tytułem ceny udziału w Warsztacie (jeśli taka została uiszczona). W chwili zwolnienia miejsca na udział w Warsztacie, kolejne osoby z listy rezerwowej zostaną poinformowane telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości email o możliwości wzięcia udziału w Warsztacie.
 • Uczestnik będący konsumentem, tj. osobą fizyczną zamawiającą udział w Warsztacie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, zawodową lub statutową, może odstąpić od udziału w Warsztacie w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy (tj. uiszczenia zapłaty za Warsztat), nie później jednak niż przed rozpoczęciem Warsztatu.
 • W przypadku:
 1. rezygnacji z udziału w Warsztatach na mniej niż 7 (siedem) dni przed wyznaczoną datą Warsztatów,
 2. nieuczestniczenia w Warsztatach,

Uczestnikowi nie przysługuje prawo zwrotu uiszczonej opłaty.

 1. Dane Osobowe
  • Administratorem danych osobowych jest Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska z siedzibą w Warszawie (dalej również „IAB Polska”) przy ul. Puławskiej 39/77, 02-508 Warszawa.
  • Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w celu realizacji Warsztatów, tj. zapisów i przeprowadzenia Warsztatów, w tym stworzenia listy Uczestników Warsztatów. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania adresu email (podanego podczas Rejestracji) w celu powiadamiania Uczestników o zmianach programu Warsztatu lub Regulaminu.
  • Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie danych osobowych Uczestników.
  • Dane osobowe przetwarzane są, aby:
 2. dokonać rozliczenia transakcji z tytułu opłat za Warsztaty oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń z tytułu opłaty za Warsztaty;
 3. wypełniać obowiązki związane z płaceniem podatków, w tym prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywanie dowodów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości);
 4. bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z przeprowadzeniem Warsztatów – jeżeli powstanie w tym zakresie spór. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes IAB Polska polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.
  • Podmiotom danych osobowych przysługuje:
 5. prawo dostępu do ich danych osobowych, ich poprawy, sprostowania oraz żądania usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Warsztatach,
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy IAB Polska przetwarza dane uczestnika na podstawie jego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. prawo żądania ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych,
 8. prawo do przenoszenia ich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od IAB Polska danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy,
 9. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Aby skorzystać z praw, o których mowa w pkt 6.5. powyżej, należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem wiadomości email na adres: biuro@iab.org.pl.
  • Organizator przyjął i przestrzega polityki bezpieczeństwa.
  • Organizator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z przepisami prawa, a także powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji. Informacje o szczególnym znaczeniu, w tym dane osobowe oraz informacje związane ze szczegółami płatności zebrane w celu przeprowadzenia transakcji handlowych, są szyfrowane. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem wiadomości email na adres: biuro@iab.org.pl.
  • Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania Warsztatów, a następnie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe zawarte w dokumentacji podatkowej lub księgowej będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości.
  • Dane osobowe będą przekazywane:
 10. Interactive Advertising Institute sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 39/77, 02-508 Warszawa, w celu dokonywania rozliczeń,
 11. operatorowi płatności online,
 12. dostawcom IAB Polska, którym IAB Polska zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, agencjom reklamowym. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z IAB Polska i tylko zgodnie z poleceniami IAB Polska.
  • Dane osobowe Uczestników Warsztatów nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

 

 1. Informacje dodatkowe
  • Każdy Uczestnik otrzymuje prezentację w wersji elektronicznej związaną z Warsztatem, w którym bierze udział, po zakończeniu Warsztatów.
  • Organizator oświadcza, że prezentacje udostępniane Uczestnikom Warsztatów są objęte ochroną prawną, w szczególności ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.). Przekazane prezentacje stają się własnością Uczestników, przy czym przeniesienie własności egzemplarzy prezentacji nie skutkuje przeniesieniem autorskich praw majątkowych do egzemplarzy na Uczestników. Uczestnik ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Uczestnik nie ma prawa w szczególności do wykorzystywania prezentacji w celu prowadzenia szkoleń, warsztatów, udostępnienia, powielania, tłumaczenia na języki obce, wprowadzania do obrotu.
  • Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora jego wizerunku utrwalonego podczas Warsztatów, a Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzania podczas szkolenia sesji fotograficznych lub wideo. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach przez Organizatora w celach marketingowych, promocyjnych i informacyjnych na Stronie Internetowej, rozpowszechnianie poprzez social media (Linkedin, Facebook, YouTube, Twitter). W przypadku braku zgody na wykorzystywanie wizerunku Uczestnika w materiałach informacyjnych i promocyjnych, Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania środkami komunikacji elektronicznej o braku zgody na utrwalanie wizerunku najpóźniej dwa dni przed datą rozpoczęcia się Warsztatów.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji Harmonogramu lub zmiany Prelegentów w uzasadnionych przypadkach. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, pod warunkiem że nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Warsztatach, a zmiany nie będą dotyczyć istotnych aspektów uczestnictwa w Warsztatach. Wszelkie zmiany Regulaminu będą ogłaszane z trzydniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej Warsztatów oraz w siedzibie Organizatora.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Warsztatów.

 

 1. Postępowanie reklamacyjne
  • Wszelkie reklamacje powinny być zgłaszane listem poleconym z dopiskiem „Reklamacja How to WORKSHOPS” na adres Organizatora do 14 dni od zakończenia Warsztatów. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą rozpatrywane.
  • O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data nadania listu w placówce pocztowej (data stempla pocztowego).
  • Prawo do złożenia reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom.
  • Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres do korespondencji, adres email, numer telefonu kontaktowego, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
  • Reklamacja jest rozpatrywana w przeciągu 14 dni od otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony o statusie reklamacji telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości email, o ile w zgłoszeniu rejestracyjnym zostały zamieszczone oraz poprawnie wprowadzone dane kontaktowe umożliwiające tą drogę przesłania informacji.
  • W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne będzie wymagało dodatkowych czynności wyjaśniających (konsultacje prawne, opinie zewnętrznych podmiotów), czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu.

 

 1. Postanowienia końcowe
  • Treść Regulaminu zostanie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom w siedzibie Organizatora, jak również na Stronie Internetowej.
  • Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe dotyczące Warsztatów mają wyłącznie charakter informacyjny.
  • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
  • Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Warsztatach będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
  • Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na Stronie Internetowej.